بروز خطا در مقادیر ورودی

خطا ها به این رنگ مشخص شده اند.